درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام اسید آمینه به همراه یون سدیم وارد سلول می شود؟


1 ) لیزین

2 ) گای سین

3 ) آرژنین

4 ) والین