درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از درماتوفیت های زیر عامل تهاجم مویی از نوع فاووس نمی باشد؟


1 ) ترایکوفایتون شون لاینی

2 ) میکروسپوروم جیپسئوم

3 ) ترایکوفایتون ویولاسئوم

4 ) میکروسپوروم ادویینی