درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تست سرولوژیک در تشخیص کدام یک از عفونتهای قارچی زیر کاربرد دارد؟


1 ) فوزاریوزیس

2 ) کریپتوکوکوزیس
3 ) زایگو مایکوزیس

4 ) ژئوتریکوزیس