درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سلول های عصبی و اپی تلیوم معده به ترتیب از کدام لایه جنینی مشتق می گردند؟


1 ) اکتودرو - مزودرم

2 ) مزودرم - اندودرم

3 ) اکتودرم - اندودرم

4 ) اندودرم -مزودرم