درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


در مسیر سنتز کلسترول کدامیک از واکنش های زیرتنظیم کننده سرعت است ؟


1 ) تبدیل - 3- هیدروکسی 3- متیل  گلوتاریل  کوآ به  موالونات
2 ) تبدیل فارنسیل پیروفسفات به اسکوآلن

3 ) تبدیل اسکوآلن به لانوسترول

4 ) تبدیل 7- دهیدروکلسترول به کلسترول