درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


در کدامیک از اعمال ایمونوگلوبولین ها هر دو بخش Fab و Fe نقش دارد ؟


1 ) شناسایی Ag توسط سلول B

2 ) عبور از جفت

3 ) نوترالیزاسیون سسموم

4 ) اپسونیزاسیون