درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


رنگ گرانول کدام یک از قارچ های عامل یومایستوما با رنگ گرانول سایر قارچ های نامبرده زیر فرق دارد؟


1 ) سودآلشریا بوئیدی

2 ) فوزاریوم سولانی

3 ) بای پورلاریس اسپسیفرا
4 ) آکرمونیوم فالسیفورم