درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


افزودن توئین 80 به محیط کورن میل آگار به منظور تشدید تولید کدام یک ا زواکنش های زیر صورت میگیرد؟


1 ) کلامیدوسپور

2 ) آسکوسپور

3 ) آوره از

4 ) مقاومت نسبت به سیکلوهگزامید