درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


Antigen combining site ازکدام بخش زنجیره های ایمونوگلوبولین تشکیل می شود ؟

1 ) نواحی متغییر زنجیره های سبک وسنگین
2 ) نواحی ثابت زنجیره های سبک
3 ) نواحی ثابت زنجیره های سبک وسنگین
4 ) نواحی متغییر زنجیره های سبک