درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


داروی توصیه شده در درمان ایدزکدام است ؟

1 ) آزیدوتیمیدین
2 ) ریباورین
3 ) آمانتادین
4 ) آسیکلوویر