درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


اینترفرون های تیپ یک در دفاع بر علیه کدام عفونت ها نقش مهمتری دارند؟


1 ) انگلی

2 ) باکتریای داخل سلولی

3 ) باکتریای خارج سلولی

4 ) ویروسی