درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


در صورتی که ژنوتیپ پدر A1A2 و ژنوتیپ مادر هتروزیگوت B  باشد فرزندان این خانواده همه گروههای زیر را میتوانند داشته باشد به استثناء:


1 ) گروه خونیB

2 ) گروه خونی A

3 ) گروه خونیA2B

4 ) گروه خونی A1B