درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از انگلهای کرمی زیر در سیر تکامل خود دارای دو میزبان واسط اول و دوم است؟


1 ) شیستوزوما

2 ) دیکروسلیوم

3 ) فاسیولا هپاتیکا

4 ) هتروفیس