درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام انگل توسط بندپایان به انسان منتقل میشود؟


1 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم

2 ) دیکروسلیوم دندریتیکوم
3 ) هتروفی هتروفیس

4 ) فاسیولوپسیس بوسکی