درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


داروی اختصاصی برای درمان تریکومونیازیس کدام است؟


1 ) مترونیدازول

2 ) امتین هیدروکلراید

3 ) فورازولیدین

4 ) کیناکرین هیدروکلراید