درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


استفاده از لنز تماسی آلوده به جای عینک احتمال ابتلاء به کدام انگل را مطرح میسازد؟


1 ) توکسوپلاسما گوندئی

2 ) آکانتامبا کاستلانی
3 ) نگلریا فاولری

4 ) دی انتامبا فراژیلیس