درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


یک محلول دارویی با غلظت یک میلیمول در لیتر چند برابر باید رقیق شود تا یک محلول با غلظت یک نانومول به دست آید؟


1 ) ده برابر

2 ) یک میلیون برابر
3 ) هزار برابر

4 ) یک میلیارد برابر