درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی


برای تشخیص بتا تالاسمی مینور درصد کدامیک از هموگلوبین های (HB) زیر اندازه گیری می گردد ؟


1 ) HbA1

2 ) HbA1C

3 ) HbA2

4 ) Hbf