درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


جسم حساس از نظر اسمزی با نام اسفروپلاست بیشتر توسط کدام یک از باکتری های زیر به وجود می آید؟

1 ) گرم مثبت و منفی
2 ) گرم مثبت
3 ) گرم منفی
4 ) گرم مثبت و منفی در ایجاد آن نقشی ندارند