درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


آلکالن فسفاتاز گلبولهای سفید درکدام شرایط کم می شود ؟ ( کاردانی به کارشناسی 69)

1 ) پلی ستیمی ورا
2 ) لوسمی گرانولوسیتیک مزمن
3 ) لوسمی گرانولوسیتیک حاد
4 ) نوتروفیلی ثانویه نسبت به عفونت