درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در چرخه زندگی پلاسمودیومهای انسانی مرحله oogony در کجا طی میشود؟


1 ) در معده آنوفل

2 ) در گلبولهای سفید انسان

3 ) در گلبولهای قرمز انسان

4 ) در سلولهای کبد انسان