درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از آلودگیهای تک یاخته ای زیر در مبتلایان نقص سیستم ایمنی، کشنده گزارش میشود>؟(ارشد مدرس 86)


1 ) کریپتوسپوریدیوم
2 ) ژیاردیا

3 ) بالانتیدیوم

4 ) سیکلوسپورا