درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در سیر تکاملی کریپتوسپوریدیوم کدام جمله صحیح است؟(ارشد قارچ مدرس86)


1 ) فقط انتقال غیر مستقیم

2 ) فقط تماس با دام و انتقال مستقیم

3 ) انتقال مستقیم-تماس انسان با دام و موارد از طریق استنشاق
4 ) انتقال مستقیم-تماس با دام