درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


حضور اسپروزیتهای پلاسمودیومها در خون انسان چه مدت طول میکشد؟(ارشد بهداشت 84)


1 ) 90-120 دقیقه

2 ) 30-40 دقیقه
3 ) 24-48 ساعت

4 ) 72-96 ساعت