درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سیر تکامل عامل بیماری مالاریا را در بدن انسان پشه آنوفل به ترتیب چه مینامند؟(ارشدانگل 77)


1 ) شیزوگونی،اسپوروگونی
2 ) شیزوگونی،پلاستوگونی

3 ) پلاستوگونی،شیزوگونی

4 ) اسپوروگونی،شیزوگونی