درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مشاهده تعداد زیاد رینگ در گسترش های نازک رنگ شده خون مشخص کننده آلودگی انسان با کدام پلاسمودیوم میباشد؟(کارشناسی علوم81)


1 ) اووال

2 ) فالسی پاروم

3 ) مالاریه

4 ) ویواکسی