درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


همه ی اسیدهای آمینه زیر به سوکسینیل کوآ تبدیل میشوند بجز:


1 ) متیونین

2 ) والین

3 ) ایزولوسین

4 ) لوسین