درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از آشکارسازی های زیردر روش آنالیزدستگاهی HPLC استفاده نمی شود؟ ( ارشد 90-89 )

1 ) UV
2 ) PID
3 ) Mass
4 ) Electrochemical