درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


بیماری 72 ساعت پس از سکته قلبی ( MI ) به بیمارستان مراجعه می کند،اندازه گیری کدام آنزیم برای تشخیص توصیه می گردد؟ ( کارشناسی ارشد 90-89 )

1 ) LDH
2 ) CK
3 ) ALP
4 ) GGT