درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام عبارات زیر درباره لیپازحساس به هورمون صحیح است .بجز:

1 ) در بافت چربی وجود دارد
2 ) به صورت فسفریله فعال است
3 ) بوسیله انسولین مهارمی شود
4 ) توسط cGMP فعال می شود