درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


بیشترین درصد لیپو پروتئین  خون در حالت سلامت کدام است ؟ ( کارشناسی ارشد 90-89 )


1 ) HDL

2 ) LDL

3 ) IDL

4 ) VLDL