درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از اسید آمینه های زیر فاقد چرخش های  فای  است ؟ ( کارشناسی ارشد 90-89 )


1 ) گلیسین

2 ) پرولین

3 ) تریپتوفان

4 ) والین