درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از سلولهای زیر نقش مهمی در پاکسازی کمپلکس ایمن در بدن دارد؟(ارشد89-90)1 ) لنفوسیت هایB

2 ) سلولهای پانت

3 ) گلبول های قرمز
4 ) سلولهای NK