درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از کوکسیدیاهای زیر اختصاصا" در انسان دیده میشود؟(ارشد89-90)


1 ) سارکوسیستیس هومونیس

2 ) ایزوسپورابلی
3 ) کریپتو سپوریدیوم پارووم

4 ) توکسوپلاسما گوندی ای