درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از اجزای کمپلمان دارا ی نقش آنزیمی است ؟

1 ) C3a
2 ) پروپردین
3 ) فاکتور D
4 ) C4d