درس:ژنتیک| مقطع:کارشناسی ارشد


پیش ساز سنتز سرین و گلیسین کدام ترکیب زیر است؟(ارشد89-90)


1 ) فسفوانول پیرووات

2 ) پیرووات

3 ) فسفوگلیسرات
4 ) اریتروز4-فسفات