درس:ژنتیک| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از ژنهای زیر مثالی ازLOM میباشد؟(کارشناسی ارشد 89-90)


1 ) MCC

2 ) ND6

3 ) NF

4 ) CFTR