درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از خانواده های ویروسی زیر حاوی بزرگترین ویروس های DNA دار می باشد ؟1 ) هپادنا ویریده
2 ) پاروویریده
3 ) پاپواویریده
4 ) پاکس ویریده