درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آنتی بادی تولید شده بر علیه کدامیک از پروتئین های ویروس هپاتیت Bایجاد ایمنی می کند؟


1 ) HBcAg

2 ) HbsAg

3 ) پروتئین x

4 ) پروتئین p