درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نقش پروتئین Matrix ویروس انفلوانزا در کدامیک از موارد زیر است؟


1 ) genetic reassortment

2 ) antigenic drift

3 ) RNA-Polymetase

4 ) مورفوژنر ویروس