درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از فعالیتهای زیر مربوط به ویروس سنسیشیال تنفسی(RSV)است؟


1 ) فیوزینگ

2 ) همولیز

3 ) نورآمی نیداز

4 ) هم آگلوتینین