درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یافته درIeukemoid Reaction دیده نمیشود؟(کاردانی به کارشناسی 83)1 ) بازوفیلی
2 ) نوتروفیلی
3 ) آزمایش سیتوژنتیک طبیعی
4 ) هیچکدام