درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از سلولهای مغز استخوان در حالت فیزیولوژیک اندومیتوز دارند؟


1 ) پرونورموبلاست
2 ) میلوبلاست

3 ) مگاکاریوسیت

4 ) لنفوبلاست