درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از راههای متابولیسم قند درRBC   وجود دارند ؟


1 ) سیکل کربس

2 ) شنت هگزوز مونو فسفات

3 ) راه امبدان میرهوف

4 ) راپاپورت  لوبرینگ