درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


هموگلوبین های طبیعی موجود در گلبول های سرخ افراد بالغ عبارتند از:

1 ) A  و F  و M
2 ) A1  و A2 و F
3 )

A  و S  و E


4 ) C و D  و H