درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام مرفولوژی در اکثر موارد ناشی از خطای آزمایشگاهی است ؟1 ) استوماتوسیت
2 ) شیزتوسیت
3 ) اکینوسیت
4 ) اکانتوسیت