درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


همه خصوصیات زیر در مورد پروتئین ها باعث شده است که این مواد درمقایسه با پلی ساکارید ها آنتی ژن قوی تری باشند بجز :

1 ) داشتن تنوع اپی توپ در زنجیره مولکولی
2 ) توانایی ایجاد سلول خاطره در بدن
3 ) تابع تیموس بودن
4 ) دارا بودن پیوندهای مضاعف بین مولکولی