درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام عبارت در خصوص مواد ضد انعقاد غلط است ؟1 ) سیترات تری سدیک درآزمایشات معمول خون شناسی کاربرد ندارد.
2 ) اگرخون بیش از2 تا 3 ساعت درمجاورت  EDTA بماند موجب ایجاد ارتیفکت درمورفولوژی سلول های خون می گردد.
3 )

هپارین سبب  Clumping پلاکت ها ولکوسیت ها می گردد.


4 ) سیترات سدیم رایج ترین ماده ضد انعقادی برای آزمایشات انعقادی است.