درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


گزینه اشتباه را در مورد هاپتن ها تعیین نمایید؟

1 ) هاپتن مولکول کوچکی است که به تنهایی قادر به تولید آنتی بادی در بدن نمی باشد
2 ) پنی سیلین و برخی داروهای دیگر در زمره هاپتن ها محسوب می شوند و در بدن اشخاص مستعد موجب بروز یک پاسخ ایمنی می گردند
3 ) در ساختمان هاپتن ها اپی توپ وجود ندارد
4 ) در شرایط مناسب برضد هاپتن ها در بدن آنتی بادی از کلاس IgE  تولید می شود