درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از گزینه های زیر مکانیسم عمل کلستریدیوم تتانی (تتانی اسپاسمین) را بیان می کند؟

1 ) مهار نوروترانسمیترهای مهاری
2 ) ممانعت از سنتز اسید گلوتامیک
3 ) تشدید آزاد سازی گاما آمینو بوتیریک اسید
4 ) تشدید آزاد سازی گلایسین